پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۲

مورفولوژی زبان تاجیکی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مورفولوژی زبان تاجیکی
با الفبایی سیریلیک
باباجان نیازمحمدوف - لطف الله بزرگ زاده
Морфологияи забони тоҷик - Морфология таджикского языка
 Бобоҷон Ниязмухаммадов,Лутфулло Бузургзода