پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۲

خلق می سراید - لطف الله بزرگ زاده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خلق می سراید - لطف الله بزرگ زاده
به زبان فارسی و الفبای سیریلیک
استالین آباد
نشریات دولتی تاجیکستان
سال1942

Халк месарояд - Песни таджикского народа
Author: Лутфулло Бузургзода
Publisher: Сталинабад,Нашриёти давлатии Точикистон
Publication date: 1942
Number of pages: 16