شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۲

درباره رهایی زنان - ولادیمیر ایلیچ لنین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
درباره رهایی زنان - ولادیمیر ایلیچ لنین

این مجموعۀ نوشته ھا و نطق ھای لنین با پیشگفتاری از ن.ک. کروپسکایا، ھمسر و ھمرزم لنین، شخصیتی مھم در دولت شوروی، آغاز می شود.
او آن را برای مجموعۀ مقالات لنین درباره « رھایی زنان» منتشره در ١٩٣۴ نوشت.
***
ترجمۀ فارسی از روی متن انگلیسی به ھمین نام از انتشارات پروگرس مسکو، چاپ سوم،
١٩٧٢ است.