شنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۲

زبان و لهجه های شرقی ایرانی قلمرو افغانستان - دکتر نصرالدین شاه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 زبان و لهجه های شرقی ایرانی قلمرو افغانستان - دکتر نصرالدین شاه
انستیتوت زبان وادبیات رودکی
تاجیکستان
سال 2009