دوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۲

مجموعه کتاب های آموزشی فالون گونگ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

جوآن فالون (چرخاندن چرخ قانون) - لی هنگجی
فالون گونگ - لی هنگجی
نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر۱ -  لی هنگجی
نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر ۲ - لی هنگجی
راهنمایی سفر -  لی هنگجی

فالون گونگ از فرقه‌های معنوی (امروزه در ايران، به اين فرقه ها عنوان عرفان كاذب می‌دهند!) است كه به علت ممنوعيت فعاليت آن در چين، به نوعی فرقه سياسی تبديل شده است.