دوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۲

اشک حسرت (جلد اول و دوم) - سید زمان الدین عدیم شغنانی

توجه: لینک کتاب به روز شد.


نام کتاب :.........................................................اشک حسرت

شاعر معروف :............................... سید زمان الدین عدیم شغنانی

نویسنده :.............................................رضا علی، رضا شغنانی

صفحه آرایی، پیشگفتار و فشرده زندگی :  دکتور خوش نظر پامیر زاد

گردآورنده و حروف چینی :...................... سید محمد قاسم بدخشانی

فبول کننده ثبت کتاب در کمپیوتر:.............. استاد بسم الله حسین زاده

ثبت کتاب درکمپیوتر:...........................عبدالله عزیزالله حسین زاده

اشتراک کنترول :............................................رحمت الله فقیری

محل ثبت کمپیوتر:...........................صادق آباد، راولپندی، پاکستان

مورخه ثبت ختم کتاب جلد اول و دوم :.....۱۳۸۰ هجری ش، ۱۴۲۲ هجری ق، ۲۸ سپتمبر ۲۰۰۱م
متن کامل کتاب الکترونیک
اشک حسرت - سید زمان الدین عدیم شغنانی