چهارشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۲

کتب پنجگانه حضرت موسی (تورات یا اسفار خمسه) - رابرت بروس / خداداد بن الیهو / نورالله بن موشه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Hamishah humshe Torah

کتب پنجگانه حضرت موسی (تورات یا اسفار خمسه) - رابرت بروس / خداداد بن الیهو / نورالله بن موشه 
لندن
سال ۱۹۰۰
تورات اولین بخش از کتاب تنخ است و خود دارای پنج بخش است.
این کتاب به زبان جودوپرژن (یهودیان ایران) نوشته و چاپ‌شده‌است.