چهارشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۲

نویم ریشانیم - رابرت بروس / نورالله بن موشه Nevi'im Rishonim נביאים ראשונים


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نویم ریشانیم - رابرت بروس / نورالله بن موشه 
Nevi'im Rishonim
נביאים ראשונים
لندن
سال ۱۹۰۵

پاره ای از بخش دوم تنخ (کتاب مقدس یهودیان) که خود حاوی چهار کتاب زیر است:
کتاب یوشع
کتاب داوران
کتاب ساموئل
کتاب پادشاهان

توجه: این کتاب به زبان جودوپرژن (زبان یهودیان ایران) نوشته شده‌است.