پنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۲

واسع (رمان) - ساتم الغ‌زاده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
Восеъ
Сотим Улуғзода 
واسع (رمان) - ساتم الغ‌زاده 
شهر دوشنبه
نشریات عرفان
سال ۱۹۶۰

ساتم الغ زاده نویسنده توانای تاجیکستان (۱۹۹۷-۱۹۱۱) در رمان واسع که جلد دوم از مجموعه چهارجلدی داستان‌های اوست، به شرح قیام این قهرمان خلق تاجیکستان علیه اشراف و خوانین منطقه بلجوان می‌پردازد.
توجه: این کتاب به زبان پارسی و الفبای سیریلیک منتشر شده‌است.