یکشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۹۲

تاریخ نافع - محمدعلی ابن محمدسید بلجوانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ نافع - محمدعلی ابن محمدسید بلجوانی
به کوشش احرار مختار
وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات
تهران
سال ۱۳۸۴

در فرازی از مقدمه کتاب چنين آمده است: کتابی با نام تاريخ نافع نه تنها برای خوانندگان وعلاقه مندان به تاريخ فرا رود، بلکه برای مورخان نيز ناشناخته است. نويسنده آن محمد علی پسر محمد سيد بلجوانی را تنها همدياران سالخورده اش در خاطر دارند محمد علی در مدرسه ملاکاری سمرقند نوشتن اثر خود را آغاز نمود. پس از پنج سال در ديهه بيشنتيتک بلجوان آن را به پايان رسانيده است.