دوشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۲

چهار کوآرتت - تی‌.اس الیوت / مهرداد صمدی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چهار کوآرتت - تی‌.اس الیوت / مهرداد صمدی  
انگلیسی - فارسی

چاپ نخست: نشر طرفه، اردیبهشت ۱۳۴۳، در پانصد نسخه 
چاپ دوم: نشر فکر روز، ۱۳۶۸، بازنگری و یادداشتها از نادر ابراهیمی 
نخستین بازسپاری الکترونیکی: اسفند ۱۳۹۲، کتابخانه دو-ال، Do-Library