جمعه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۲

چهره نما (نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا) - شماره ۱۶۹


دانلود رایگان متن کامل
چهره نما (نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا) - شماره ۱۶۹
بهار ۱۳۹۳

اوستا وشاهنامه برای بازسازی تاریخ ایران باستان
تاثیر زرتشت بر انقلاب قرون وسطی
تاریخ وفرهنگ زرتشتیان ایران و هند در دانشگاه لندن