شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۳

هرات باستان - آكادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان، رياست باستانشناسی و كوشانی، آمريت پروژه بين المللی هرات


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هرات باستان - آكادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان، رياست باستانشناسی و كوشانی، آمريت پروژه بين المللی هرات
شماره سوم - سال ششم - میزان (قوس) ۱۳۶۴ - نمبر مسلسل ۲۳