چهارشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۳

لغات عامیانه فارسی افغانستان - عبدالله افغانی نویس


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
لغات عامیانه فارسی افغانستان - عبدالله افغانی نویس
موسسه تحقیقات و انتشارات بلخ
چاپ دوم
سال ۱۳۶۹