چهارشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۴

سوختن در آب غرق شدن در شعله - چارلز بوکاوسکی / سید مصطفی رضیئی