چهارشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۴

قران السعدین - امیر خسرو دهلوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قران السعدین - امیر خسرو دهلوی
یا
قران السعدین - امیر خسرو دهلوی

درباره این کتاب:
 این مثنوی را جزو ثمانیه خسرویه و یا خمسه خسری به حساب نمی آورند.مثنوی است به بحر سریع  که در آن چند غزل با وزن های مختلف هم آمده. از عناوین فصل ها و باب های آن قصیده ای از متفرعات بحر رمل مثمن به دست می آید. این مثنوی را شاعر چنان که گفته در شش ماه از سال ۶۸۸ ه.ق سروده و در ماه رمضان آن سال آن را به پایان برده :
از پس شش ماه چنین نامه یی        ساخته گشت از روش خامه یی
یافت قران نامه سعدین نام             در رمضان شد به سعادت تمام
بد سنه ششصد و هشتاد و هشت     آن چه به تاریخ ز هجرت گذشت

موضوع این مثنوی شرحی از مناسبات و مراسلات معزّ الدین کیقباد پسر بغرا خان و نواده غیاث الدین بلبن. پس از فوت غیاث الدین بلبن ، کیقباد به جانشینی جدش انتخاب شد و تا سال ۶۸۹ سلطنت داشت. وی پس از رسیدن به پادشاهی طریق لهو و لعب پیش گرفت  . از این رو پدرش بغرا خان که در بنگال بود برای تنبیه وی به سمت دهلی حرکت کرد ؛ کیقباد جسارت کرد و به مقابله با  پدر برخواست واما هنگامی که دو لشگر به هم رسیدند کدورت از بین رفت و دو ظرف راه مکاتبه و پیغام صلح در پیش گرفتند.امیر خسرو ملاقات این پدر و پسر را به قران سعدین تشبیه کردو مثنوی خود را در همین مورد و همین معنی سرود .با آنکه وی این مثنوی را در سن سی و شش سالگی و در مدتی کوتاه به نظم در آورد ، اما قدرت و مهارت و زینت گری او در چنین منظومه بی موضوعی ، آشکار است.