جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۴

بیماریهای مدیریتی: بیماریهایی که مدیران مبتلا می شوند - سید حمیدرضاعظیمی