پنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۵

نشریه گفتگوی جهانی به زبان پارسی - انجمن بین المللی جامعه شناسی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نشریه گفتگوی جهانی به زبان پارسی - انجمن بین المللی جامعه شناسی
سال اول - شماره ۵- جولای ۲۰۱۱
سال دوم- شماره اول - سپتامبر ۲۰۱۱
سال دوم-شماره دوم-نوامبر ۲۰۱۱
سال دوم - شماره سوم - فوریه ۲۰۱۲
سال دوم - شماره چهارم - می ۲۰۱۲
سال دوم - شماره پنجم - آگوست ۲۰۱۲
سال سوم - شماره اول - نوامبر ۲۰۱۲
سال سوم - شماره دوم - فوریه ۲۰۱۳
سال سوم - شماره سوم - می ۲۰۱۳
سال سوم - شماره چهارم - آگوست ۲۰۱۳
سال سوم - شماره پنجم - نوامبر ۲۰۱۳
سال چهارم - شماره نخست - مارس ۲۰۱۴
سال چهارم - شماره دوم - ژوئن ۲۰۱۴
سال چهارم - شماره سوم - سپتامبر ۲۰۱۴
سال چهارم - شماره چهارم - دسامبر ۲۰۱۴
سال پنجم - شماره اول - مارس ۲۰۱۵ 
سال پنجم - شماره دوم - جون ۲۰۱۵
سال پنجم - شماره سوم - سپتامبر ۲۰۱۵
سال پنجم - شماره چهارم - دسامبر ۲۰۱۵
سال ششم - شماره اول - مارس ۲۰۱۶
سال ششم - شماره دوم - ژوئن ۲۰۱۶