دوشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۵

ترانه کشمیر - شراف رشیدوف


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ترانه کشمیر - شراف رشیدوف
ترجمه: میرزا تورسون زاده
نشریات دولتی تاجیکستان
استالین آباد
سال ۱۹۵۹