دوشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۹۶

آقا موشه را فرستادن آب بیاره (ترانه ملی لیتوانی) - تصاویر از ت. بالچوننه ؛ ترجمه از گامایون


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آقا موشه را فرستادن آب بیاره  (ترانه ملی لیتوانی)
یا
دانلود از تلگرام
تصاویر از ت. بالچوننه
ترجمه از گامایون (سیف الدین همایون)
بنگاه نشریات پروگرس
مسکو - سال ۱۹۷۹
چاپ اتحاد شوروی