مثنوی وامق و عذرا - ابوالقاسم حسن‌بن‌احمد عنصری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مثنوی وامق و عذرا - ابوالقاسم حسن‌بن‌احمد عنصری
دانلود از تلگرام
با مقدمه و تصحیح و تحشیه مولوی محمد شفیع
به سعی و اهتمام احمد ربانی
انتشارات دانشگاه پنجاب
سال ۱۹۶۶


عنصری ملک الشعرای دربار غزنوی، قدیمی‌ترین شاعر پارسی گویی ست که در سدهٔ پنجم هجری، وامق و عذرا را در بحر متقارب به قالب مثنوی منظوم درآورده است.
اثر عنصری برای مدت‌ها مفقود شده بود. تا اینکه در پاکستان محمد شفیع، ۳۷۲ بیت ازین مثنوی را در چند برگ لابلای کتابی دربارهٔ وقف در قرآن، پیدا کرد و با ضمیمه کردن ۱۴۲ بیت دیگر از اشعار پراکنده که در فرهنگ‌ها آمده بود و سعید نفیسی آنها را در اختیار وی قرار داد، به طبع آن پرداخت.