چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر؛ درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چگونه انقلاب اکتبر پیروز شد، نوشته‌هایی از پیشگامان انقلاب اکتبر؛ درباره‌ی چگونگی پیروزی نخستین انقلاب کارگری دنیا
برگردان: مانا طباطبایی
چاپ اول
زمستان ۵۸