تاریخ آلمان (در حلقه مخالفان هیتلر و جامعه اشرافی پروتستانی) - ابرهارد شمیت / گرته بردار: پ. دانشی

 تاریخ آلمان (در حلقه مخالفان هیتلر و جامعه اشرافی پروتستانی) - ابرهارد شمیت / گرته بردار: پ. دانشی
 تاریخ آلمان (در حلقه مخالفان هیتلر و جامعه اشرافی پروتستانی) - ابرهارد شمیت / گرته بردار: پ. دانشی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخ آلمان ( در حلقه مخالفان هیتلر و جامعه اشرافی پروتستانی) - ابرهارد شمیت / گرته بردار: پ. دانشی
یا
دانلود از تلگرام


با همکاری:
فلور روحانی
لوفن باین
علیرضا جوادی
گلدسته افشنگ

با سپاس فراوان از مترجم که کتاب را برای انتشار در اختیار ما قرار داد

"سوءقصد باید انجام گیرد، هر چه زودتر بهتر؛ اگر هم پیروز نشود، خود کار مهم است. باید در برلین گفتگو شود. رسیدن به هدف دیگر ممکن نیست؛ ولی اثبات آنکه افراد گروه مقاومت آلمان در لحظه بزرگ تصمیم گیری به اندازه کافی دلیر بودند؛ مهم است. این در برابر تاریخ و جهان لازم است. چیزهای دیگر بی ارزش هستند."

هنینگ فون ترسکو