یکشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۰

سهمِ ديگری (رمان)-اريک امانوئل اشميت ، سیامند زندی


اريک امانوئل اشميت نامی است کاملاً شناخته شده در ايران. شمار زيادی از کارهای او تا کنون توسط مترجم های متفاوت در ايران ترجمه شده است. دو اثر «اسکار و بانوی صورتی» و «مسيو ابراهيم و گل های قرآن» در ايران به خوبی شناخته شده و چندين بار توسط مترجم های متفاوت ترجمه شده است.
سهمِ ديگری، نام رمان بلندی از اريک امانوئل اشميت است که هشت سال قبل ترجمه کردم و هشت سال است که در
کشوهای «ارشاد» خاک می خورد. حتی خبر انتشار آن را به خبرگزاری ايسنا و يکی دو جای ديگر هم دادند و بعد هيچ !
نسخه ای را که در ابتدا ترجمه کردم، با توجه به حساسيت های «ارشاد» تا حدودی در انتخاب واژگان کوشيدم گشاده دست نباشم و برخی واژه ها را تغيير داده بودم. همه ی اجزای لباس زير خانم ها، بدون استثنا «بالاپوش» شده بودند و از اين گونه تغييرات. بعد از اين که متوجه شدم که از اين «ارشاد» آبی گرم نخواهد شد، کار را از اول نگاهی انداختم و در واقع ترجمه ی سردستی کردم، واژه ها را به همان شکل واقعی شان برگرداندم و کتاب را همانطور که در اصل بود و هست ترجمه کردم. آثار دو رنگ بودن و قرمز شدن برخی واژه ها و خطوط در متن، اثرات ترجمه ی بار دوم است، فقط خودم می خواستم بدانم کجاها را بازبينی کرده ام.
سهم ديگری، طولانی است و پرحجم. اما در آخر سنوالی جدی در مقابل خواننده قرار می دهد، ما کيستيم و چه هستيم !