چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۱

قصه سنگ (سنگسار) (داستان-صوتی) - بيژن گزل


 قصه سنگ داستانی است که ماجراهای آن در يکی از روستاهای نزديک به کرمانشاه اتفاق افتاده است . و در نهايت قصه بدانجا مي رسد که
دختر جوان پانزده ساله ای که به رسم رايج آن منطقه به عقد مردی هفتادساله در آمده است ، به دستور حاکم شرع به سنگسار محکوم می شود..
(ISBN-91-89412-03-6) 

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک