دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

واژه نامه کوچک پارسی میانه (پهلوی) - فرهنگستان زبان پارسی"زبان پارسی میانه" برای نزدیک به ۱۰۰۰ سال  (در زمان اشکانیان و ساسانیان) تا پیش از تازش عرب‌ها، در ایران روایی داشته است. پارسی میانه همسانی بسیار فراوانی چه از دیدگاه  واژگانی و چه از دید دستوری با پارسی امروزین دارد و با اندکی تیزنگری می‌توان آن را دریافت. پارسی میانه گنجینه بسیار ارزشمندی از واژگان پارسی را در بر دارد که  بسیاری از این واژگان هنوز به گونه دست نخورده در پارسی امروزین به کار می‌روند. ولی فسوسانه بسیاری از واژگان "پارسی میانه" نیز پس از تازش عرب‌ها به ایران، به دست فراموشی سپرده شدند.
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 واژه نامه کوچک پارسی میانه (پهلوی) - فرهنگستان زبان پارسی