پنجشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۹۲

در کره شمالى: اولين گزارش شاھد عينى - آنا لوئيس استرانگ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در کره شمالى: اولين گزارش شاھد عينى - آنا لوئيس استرانگ
آنا لوئيس استرانگ، نويسنده، سخنران و جھانگرد، اولين خبرنگارى بود که از شمال کره گزارش تھيه و تنھا خبرنگارى آمريکايى بود که بصورتى گسترده به سراسر کشور مسافرت و با تمام مردم در مورد تمام جنبه ھاى زندگى مصاحبه نمود.
اين جزوه بر اساس مشاھدات او در آنجا نوشته شده است ·
استرانگ به خاطر گزارشاتش از اکثر پايتخت ھاى جھان و پوشش برخى از مھمترين حوادث دوران ما شھرتى جھانى يافت.