پنجشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۶

فانی و حافظ - عبدالغنی میرزایف


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فانی و حافظ - عبدالغنی میرزایف
یا
دانلود از تلگرام

مصحح : آ. باغبان
آکادمی فنون جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان
شعبه شرقشناسی و آثار ادبی
نشریات دانش
شهر دوشنبه
سال ۱۹۶۸
تیراژ: ۳۵۰۰ نسخه
برگرفته از تارنمای کتاب فارسی