سه‌شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۶

سفری به مسكو - زنده ياد محمود تفضلیسفری به مسكو - زنده ياد محمود تفضلی
یا
دانلود از تلگرام

مشاهدات و مطالعات در زندگی شوروی
چاپ دوم (با تجدید نظر و اضافات)
چاپ سینا
تهران - ۱۳۳۲