دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

ماهنامه زرتشتیان (نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا) - شماره 18پاییز 3749زرتشتی


ماهنامه زرتشتیان (نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا) - شماره 18پاییز 3749زرتشتی

با مطالب زیر منتشر شد:
گفتگو با هنرمند جوان مهیار کاووسی
جشن های ایرانی وشناسه میهنی
نام نادرست دریای خزر
مغان در گات ها
درود وسلام
نگاهی بر هفتمین امشاسپندان
رویدادهای گوناگون