سه‌شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۹۱

خُرده اوستا با آوای موبد خدامراد فیروزگری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خُرده اوستا با آوای موبد خدامراد فیروزگری
Khordeh Avesta recited by Mobed Mehrabān Firouzgariپیشگفتار (Introduction) :

سروش واژ (Sroj Bāj) :

اوستای کشتی بستن (Kusti prayer) :

گاه هاون (Hāvan Gāh) :

گاه رپیثون (Rapithwan Gāh) :

گاه ازیرن (Oziran Gāh) :

گاه ائیوی سروثرم (Aiwisruthrem Gāh) :

گاه اشهین (Oshahen Gāh) :

مهر نیایش (Mehr Neyāyesh) :

خورشید نیایش (Khorshed Neyāyesh) :

ماه نیایش (Māh Bokhtār Neyāyesh) :

آتش نیایش (ātash Neyāyesh) :

آبزور (Ardvi Sura Neyāyesh) :

اورمزد یشت (Hormazd Yasht) :

اردیبهشت یشت (Ardibehesht Yasht) :

سروش یشت شب (Srosh Yasht e Shab) :

هفتن یشت (Haftan Yasht) :

ورهرام یشت (Verahrām Yasht) :

پیش گفتار یزشن خوانی (Introduction to Yazashn) :

آفرینگان دهمان (āfringān e Dahmān) :

کرده سروش (Karda of Srosh) :

همازور دهمان (Hamazour e Dahmān) :

با سپاس ویژه از کدبان پیمان بهدین بابت تهیه و ارسال این مجموعه ارزشمند.